Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...
Deze pagina delen

Covid-19 Regelgeving paramedisch, Bronnen KNGF & Vektis

COVID-19 heeft op vele gebieden veel impact; zo is ook met spoed de paramedische herstelzorg voor Covid patiënten opgezet.
Vanaf 18 juli maken corona patiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor maximaal:
- 50 fysio- of oefentherapeutische sessies
- 8 uur ergotherapie
- 7 uur diëtetiek
En dit allemaal binnen maximaal 6 maanden. Deze periode kan eenmalig met 6 maanden en 50 behandeling worden verlengd, maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.
De tijdelijke aanspraak, voor deze herstelzorg, vanuit de basisverzekering is er voor zowel bestaande als nieuwe patiënten.
Vanaf 18 juli valt de zorg die zij afnemen onder de nieuwe aanspraak, en dit gedurende 1 jaar. Deze tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: geleverde zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling.

Voorwaarden
Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:
• Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist
• De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden
• De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)
• Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist
• De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)
• Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling
• De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg
• De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Declaratie
Om deze herstelzorg op correcte wijze te kunnen declareren is begin juni een nieuwe DCSPH code in het leven geroepen: 9363. Deze code kan vanaf 1 juni gebruikt worden, ook in paraNICE. Voor de toepassing van deze code gelden volgende afspraken:
• De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet.
• Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001. Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, verpleeginrichting, instelling voor revalidatie of na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie geldt na ontslag de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009. De invoering van de aparte DCSPH-code zegt dus nog niets over (wijziging van) de aanspraak.
• Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen.

CSI codes
Ook de CSI (Code Soort Indicatie) codes zijn inmiddels uitgebreid met de volgende 2 codes:
- 020: COVID-19 herstelzorg (maximaal 50 behandelingen gedurende 6 maanden)
- 021: Verlengde COVID-19 herstelzorg (maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden indien noodzakelijk)
Beide CSI codes zullen gebruikt worden wanneer nodig voor deze corona patiënten. Om deze codes in paraNICE te kunnen gebruiken zal een nieuwe versie uitgeleverd worden in september. Afspraken zullen gemaakt worden met betreffende contactpersonen op ons initiatief.
Voorlopig dienen wel alle declaraties van deze herstelzorg, vanaf 18 juli, tegengehouden te worden. De zorgverzekeraars en EPD’s zijn hun systemen en software volop aan het inrichten voor het controleren en declareren van deze zorg.
Mocht je nog vragen hebben, contacteer ons of stuur een mail naar info@paranice.nl.
 

Overig nieuws